CV för Staffan Wohrne
430830-7034


Kort personbeskrivning av mig

Jag heter Staffan Wohrne, är född 1943 och driver utbildning och konsultföretaget STAFFAN WOHRNE EDUCATION AND CONSULTING AB. Jag har funnit en ny utmaning i mitt liv, nämligen att driva mitt eget företag. Jag brinner för utmaningar inom telekomsektorn, energisektorn och inom utbildningsväsendet. Därför riktar jag mina tjänster till företag och skolor inom dessa segment. Jag är doktor i tillämpad elektronik samt har gått på lärarhögskolan i Uppsala. På fritiden sitter jag gärna i en segelbåt med min hustru Margareta. Jag har också varit ordförande i Svenska Maserati-klubben. Mitt motto är som Gunde Svans: "Ingenting är omöjligt".

Akademisk utbildning, anställningar och uppdrag

April 1963

Studentexamen Solna Gymnasium, Reallinjens matematiska gren.

Augusti 1964
Avslutar militärtjänst som värnpliktig sergeant, börjar studera matematik och fysik vid Stockholms Universitet.

Hösten 1968
Arbetar som lärare vid Bredängsskolan, i matematik, fysik och kemi på grundskolans högstadium samt matematik och fysik i gymnasiets första ring.

December 1968
Filosofie Magister examen med matematik 2 betyg, fysik 3 betyg, pedagogik 1 betyg och magisterkurs i astronomi.

1969
Lärarhögskolan i Uppsala.

Januari 1970 - Juni 1971
Lärare på grundskolans högstadium samt vuxengymnasiet i Huddinge.

September 1970
Antagen till forskarutbildning i elektronik vid Stockholms Universitets elektronikavdelning. Professor Gunnar Erlandsson handledare.

Hösten 1971
Börjar doktorandstudier på Stockholms Universitet på heltid.

Hösten 1972

Startar (tillsammans med tre studiekamrater) utveckling av 5-poängskurser i elektronik att ges på kvällstid samt undervisar som assistent på dessa kurser samt räkneövningar i kretsteori på C-nivå.

Januari-april 1976
Bygger tillsammans med en studiekamrat en "dataterminalväxel" som möjliggör anslutning av ett större antal dataterminaler till Fysiska Institutionens C DC 6400 dator med 7 tillgängliga portar. Innehåller ca 500 IC-kretsar. USIP (Universitetet i Stockholms Interna Publikationer) rapport 77-18.

Sommaren 1976
Konstruerar en lågbrusförstärkare för givare med låg generatorimpedans. Applikation är en Ortofon grammofonpickup av typen "Moving Coil" med 2,5 ohms generatorresistans som ansluts direkt till en förförstärkare med RIM korrektion utan någon mellanliggande transformator. Detta för att eliminera distorsion i transformatorn och få en bättre ljudbild. Brusfaktor 5,3 dB vid 2,5 ohms generatorresistans. USIP rapport 77-18.

September 1976
Skriver en artikel till Radio Television om brus och brusmekanismer samt designprinciper för lågbrusförstärkare för "Moving Coil" förstärkare. R&T september 1976.

2 juni 1978
Disputerar för Doktorsexamen vid Stockholms Universitet över avhandlingen "Design and construction of two digital systerns operating with multiple data flow".

Juli 1978-juli 1980
"Fellow-stipendiat" på CERN, ett intereuropeiskt kärnforsknings centrum beläget utanför Geneve i Schweiz. Fellowship är en arbetsform som är ett mellanting mellan den "skyddade akademiska världen" och det lite tuffare klimatet som råder i näringslivet. Arbetar med förnyelsen av det data och kontrollsystem som installeras i det gamla PS acceleratorkomplexet och speciellt det seriedataöverföringssystem som används för dataöverföring över långa sträckor, upp till några km. Hårdvarumodifieringar tillsammans med leverantörerna samt programskrivning för ankomst- och funktionskontroll av elektronikmodulerna samt inbränning av utrustning för att få upp tillförlitligheten hos systemen utgjorde de huvudsakliga verksamheterna.

Augusti 1980
Börjar arbeta på Atlas Copco ABEM's elektronikavdelning. Man hade tidigare utvecklat ett multimikroprocessorsystem MACS, som styr luftdrivna mutteråtdragningsförband för t.ex. dragning av topplock till bilar. En microprocessor per motor styr dragning av förprogrammerade värden och sekvenser för moment och/eller vinkel. Systemet var sålt till bilmotortillverkare i England, Tyskland och Japan samt SAAB och Volvo i Sverige. Jag arbetade bl.a. med att lära ut hur systemet fungerade till de kunder som själva ville ta hand om service och underhåll.

November 1981
Börjar på RlFA. Arbetsuppgiften blir att hjälpa kvalitetschefen att bygga upp en kvalitetsavdelning där, med miljöprovnings- och felanalys labb för att testa det 50-tal olika IC-kretsar som var i produktion. Ansvarar för divisionens ESD verksamhet (Electro Static Discharge) vad gäller utbildning och utrustning och kvalitetssystem. Deltager i kurser och seminarier på kvalitetsområdet och ESD-området främst i USA. Assisterar vidare försäljare vid kundbesök mm vad gäller kvalitetsfrågor och vilka dokumenterade kvalitets- och tillförlitlighetsegenskaper de tillverkade IC-kretsarna har. Chef över två grupper för typprovning och periodisk provning samt felanalys, som mest 12 personer.

Maj 1986
Åter till CERN i Geneve. Får projektansvar for ett nytt säkerhetssystem för in- och utpassering till det äldre acceleratorkomplexet. Man hade tidigare haft en incident där acceleratorn var på väg att startas utan att man var 100 % säker på att alla tekniker hade lämnat acceleratortunneln. Arbetsuppgiften blev att bygga upp ett nytt system med TV -övervakning, kortläsare vid varje dörr samt ID-kontroll och personlig nyckelutlämning vid inpassering och återlämning vid utpassering. Systemet styrs och övervakas från Main Control Room.

Augusti 1987
Återanställning på RIFA's kvalitetsavdelning. Avdelningen har nu ombildats till att arbeta med kvalitetssystem och audit samt tillförlitlighetsfrågor på övergripande nivå. Skriver bl.a. ett kompendium om tillförlitlighet och felmekanismer samt redovisar kvalitetsegenskaperna hos de nyckelkomponenter som RIFA tillverkar, speciellt s.k. Subscriber Line Interface Circuits, SLIC-ar.

April 1990
Flyttar över till RlFA's marknadsavdelning och blir produktchef för SLIC-ar i CentralOffice (d.v.s stora publika telefonväxlar) som säljs till kunder externt Ericsson. Blir efter ett år produktchef för samtliga SLIC-componenter för Central Office tillämpning. Detta kom bl.a. att innebära produktchefsansvar för den nya generation linjekretsar till tredje generationens analoga accesser, ACA 3. Detta innebär ett allt närmare samarbete med Ericsson Telecom (ETX vid Tellusborgsvägen söder om Stockholm) under 1992. Detta för att säkra ACA3 projektets del som berör linjekortet och SLIC- leveranserna.

Mars 1993
Börjar arbeta på Ericsson TeleCom, ETX, Business Unit Switching. Tillsammans med projektledare och projektassistent utgör vi tre projektledningen för det ACA3 konsolideringsprojekt för att föra projektet till Produktionsrelease. Detta inträffade i juni 1993, och får anses som en mycket viktig milstolpe inom ETX produktutvecklingshistoria.

Augusti 1993
Blir produktchef för analoga accessprodukter (utbrutna access- steget RSS och centralplacerade assessteget CSS) på marknadsavdelningen, Ericsson ETX. Min första stora arbetsuppgift blir att produktväxla det befintliga andra generationens accessprodukter (ACA2) till det nya ACA3 world wide. Eftersom arbetet innebär lönsamhetsansvar för produktportföljen, och volymerna var stora (drygt 10 M linjer per år) är tillverkningskostnadsreduktion ett mycket viktigt arbetsområde. Blir efter hand chef för produktledningen inom accessproduktområdet (analoga och digitala accessprodukter) med 8 personer totalt.

December 1997
Ändrar arbetsuppgifter och börjar på Ericsson Speach Processing Products, d.v.s Ekosläckare och Talkodare, med placering i Kista. Ansvarar för Business Management och Product Marketing.

Februari 1999
Blir produktchef på Ericsson för Radiobas stationer för USA-marknaden. (TDMA RBS 884 Macro, Micro och Pico). Produktgruppen är stor och viktig ur lönsamhetssynpunkt för Ericsson, och jag drar igång arbetet med de "klassiska" produktledningsfrågorna för en högvolymportfölj: paketera produkten för enkel beställning, produktion och leverans, samt reduktion av tillverkningskostnaderna. Produktgruppen anpassades till USA krav från AT&T genom att Multi Channel Power Amplifiers (MCPA) infördes. Ett stort antal "Road shows" för att lansera nya produkter och paketeringar genomförs från och med år 2000 till USA och Sydamerika.

Januari 2001
Börjar arbeta med Ericsson 3G Radio Bas station site solutions. Arbetsuppgifterna består i att marknadsföra ett nytt site concept där det är möjligt för kunden att komponera och beställa en komplett Radio Bas site med Radio, Power, feederkablar, filter för samlokalisering av 2G och 3G radiobasar, antenner osv. Ett hektiskt resande bryter ut under början av året till alla viktiga Market Units för att informera om produktportföljen. Alla kurvor pekade på den tiden rätt upp i skyn.

Mars 2001
Produktchef for Ericsson 3G Site Solutions. Arbetar med lanseringen av produktportföljen, prissättningsfilosofier för såväl inköpta som egentillverkade site-produkter samt bygger upp en produktplan för området inklusive strategi för hur produktområdet skall rationaliseras for maximal lönsamhet.

April 2002
3G-prognoserna dyker kraftigt. Ericssons lönsamhet försämras och personalreduktionsaktiviteter intensifieras på Ericsson. Jag får erbjudande om avtalspension och tar det. Sista arbetsdag blir 31 augusti.

Augusti 2002
Startar företaget Staffan Wohrne Education And Consulting AB. Företaget har två huvudarbetsområden: Utbildning och Consulting inom Telecom-området. Företaget drivs av mig och är beläget i Bålsta fem mil nordväst om Stockholm.

Staffan Wohrne Education And Consulting AB är ett företag som tror på förändringar. Genom förändringar och nytänkande hittar vi nya vägar till kunskap och förståelse. Dock får vi inte glömma bort grundläggande teser om pedagogik, arbetsmetodik och presentation. Oavsett om målgruppen är ett högteknologiskt företag eller en elev i högstadiet, bygger mina principer på enkelhet, noggrannhet och anpassning.

Höstterminen 2002 – vårterminen 2004
Arbetar som högstadielärare i ämnena matematik och NO-teknik på Örsundsbroskolan. Full tjänst 2002/2003, 4/5 tjänst 2003/2004.

Hösten 2004 – december 2005
Skriver lärobok i matematik för grundskolan åk 7-9 och teknik åk 7-9 till läromedelssystemet PERDOCEO, PERDOCEO är ett databaserat läromedelssystem, som bygger på Lpo94 och Skolverkets rekommendationer från år 2000, bland annat vad gäller individualisering och varje elevs rätt att utvecklas i sin egen takt. Matteupplägget bygger på ett nytt pedagogiskt tänkande, baserat på individualisering, förståelse och matematisk terminologi.

Januari 2006-06-22
Marknadsför PERDOCEO på mässor, mot kommunernas pedagogiska ledning mm.

Hösten 2006-våren 2007
Testar det nyutvecklade läromedlet i matematik och teknik på Futurumskolan i Håbo kommun, åk 7, 8 och 9. Skriver en kort artikel i Grundskoletidningen om läromedlet i matematik och erfarenheterna därifrån.


Övriga uppdrag

1971-1991
Kommunalpolitiskt aktiv i Håbo Kommun. Har bl.a. varit ordförande i Kulturnämnden (3 år) samt i Skolstyrelsen (4 år), suttit med i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Fullmäktiges Presidium (vice ordförande).

Privat

Jag tror på devisen "en sund själ i en sund kropp". Följaktligen försöker jag motionera regelbundet i form av joggning och skidåkning. Det har bl a blivit fem stycken Vasalopp Öppet spår. Inga tider att skryta med, men jag har tagit mig ned.

Inskaffade en segelbåt 1981, och det var ett bra beslut. Navigare necessere est! (Att segla är nödvändigt).

Slutligen var jag ordförande i Svenska Maserati-klubben under åren 1999-2005. Vi jobbade effektivt tillsammans och har mycket roligt på våra sammankomster. Ett stort antal klubbaktiviteter anordnas för medlemmarna. Bl a anordnade vi det internationella Maseratimötet i Lund 2000. 72 bilar från hela Europa deltog.